متخصصین علوم رایانه کشور

Learning MEAN Framework
متخصصین علوم رایانه کشور

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۸
ارديبهشت

برای اینکه یک پروژه Node.js را روی یک سرور واقعی تست نمایید، ابتدا باید پورت مورد نظر خود را روی سرور باز کرده:


برای باز کردن پورت (Port) روی Windows Server 2012:

Control Panel --> System Security -> Windows Firewall -> Advanced Settings --> Inbound Rules --> New Rule


و سپس در هنگام Listen کردن Server در کد مربوطه، به Node.js اعلام نمایید که فقط با نشانی 127.0.0.1 و یا localhost این سرور Listen نخواهد کرد و روی تمامی IP آدرس‌های Assign شده به سرور، این امکان وجود ندارد:

var http = require('http');

var server = http.createServer(function (request, response) {

    response.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/html' });
    response.write('<b>Hello, World!</b>');

    response.end();

});

server.listen(6969, '0.0.0.0', function (error) {

    if (error) {

        console.log(error);

    }
    else {

        console.log('Web server is listening...');

    }

});


  • داریوش تصدیقی